Financiële ondersteuning voor onderzoek naar de ecologie en het gedrag van de Jamaicaanse rotsleguaan (Cyclura collei)

De Jamaicaanse rotsleguaan (Cyclura collei) wordt ‘Ernstig Bedreigd’ door habitatvernietiging en predatie door invasieve zoogdieren. Hoewel men dacht dat de soort rond 1940 uitgestorven was, is er in 1970 en daarna nogmaals in 1990 één enkel individu waargenomen in de Hellshire Hills.
Na de herontdekking in 1990 werd een intensief beschermingsplan opgezet om de populatie die toen geschat werd op hoogstens 100 dieren voor uitsterven te behoeden. Dankzij de genomen maatregelen die bestaan uit habitatbescherming, het uitroeien van invasieve zoogdieren zoals mangoesten, en het opkweken van in het wild geboren jongen die op latere leeftijd weer in het wild uitgezet worden, is de populatie inmiddels gegroeid. Natuurlijke populatiegroei blijkt echter nog laag. Dit zou erop kunnen wijzen dat de maatregelen die de predatiedruk moeten beperken nog niet voldoende zijn en de aanpak hiervan moet worden verbeterd. Uitbreiding van het beschermde gebied in combinatie met een betere beheersing van de predatiedruk is een mogelijke maatregel die nu overwogen wordt om de natuurlijke populatiegroei te stimuleren. Om deze uitbreiding zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen, is gedetailleerde kennis van de ecologie en het gedrag van de leguanen nodig.

Joey Markx, student Forest and Nature Conservation aan de universiteit van Wageningen, is voor zijn stage op 26 februari 2018 afgereisd naar Jamaica. Hier heeft hij in opdracht van de International Iguana Foundation, onder begeleiding van Dr. Stesha Pasachnik, en in samenwerking met de Jamaican Iguana Recovery Group (JIRG), de National Environment & Planning Agency (NEPA), de University of the West Indies (UWI) en Hope Zoo, onderzoek uitgevoerd om meer te weten te komen over ecologie en het gedrag van de leguanen. Na het uitvoeren van een gezondheidsscreening van de dieren die in gevangenschap grootgebracht worden, zijn individuen die voldoen aan de criteria voor ‘release’, terug uitgezet in de Hellshire Hills. Elf van deze dieren kregen een zendertje op zich bevestigd zodat ze door Joey dagelijks met radio-telemetrie opgespoord konden worden. Dit is ook gebeurd met vijf dieren die al in het wild leven. M.b.v. GPS-coördinaten en de waarnemingen die gedaan worden in het veld zal Joey een eindrapport schrijven waarin o.a. gesproken zal worden over de afgelegde afstanden na het uitzetten, de vorming van zogenoemde ‘home-ranges’, de kenmerken van de habitat waarin ze zich vestigen, het gedrag en de overleving. De kennis die hiermee wordt opgedaan zal vervolgens gebruikt worden om de leguanen en hun habitat beter te beheren in de toekomst. Pas als we weten wat de leguanen precies nodig hebben, kunnen we ze beter beschermen.

Wij als stichting zijn blij dat we opnieuw een financiële bijdrage hebben kunnen leveren aan het behoud van deze prachtige soort.

©Joey Markx