Reptielen houden in de toekomst ja of nee
#1
Hoi lezers,

Dit stuk is misschien wat lastig om te lezen. Maar voor de houder van een reptiel niet minder belangrijk. Het gaat er namelijk om of we onze haarloze dieren als particulier nog mogen houden en op welke wijze dit dan zou moeten. Neem even de tijd om dit te lezen want er hangt best wel veel aan vast.

Inleiding
In het kader van de nieuwe Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren werd in 1989 de al bestaande Stichting voor Gezelschapsdieren op verzoek van het ministerie van LNV zodanig omgevormd dat, naast de liefhebbersorganisaties de KNMvD, Dibevo, Faculteit Diergeneeskunde, de Ministeries van LNV en VWS, de Praktijkschool in Barneveld (tegenwoordig PTC+), de Dierenbescherming en het Van Hall Instituut waren vertegenwoordigd, om op die wijze een breed gespreksplatform te vormen voor de overheid. De Stichting trad op als dé gesprekspartner van de overheid met als doel de positie van het huisdier te verbeteren. Eind jaren negentig werd de subsidie door het ministerie van LNV echter ingetrokken en is het Platform Verantwoord Huisdierbezit PVH ontstaan dat sindsdien op vrijwillige basis werkt.
De Stichting Doelgroep Leguanen is vertegenwoordigd binnen het PVH.

Visie PVH
Dieren spelen een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij en er komt steeds meer kennis beschikbaar over de positieve invloed van het houden van dieren op de (volks)gezondheid. De acceptatie van dieren in de samenleving zal aan de andere kant mogelijk vaker onder druk komen te staan (bijvoorbeeld door overlast). Beide zaken vereisen een gerichte aanpak om in goede banen geleid te worden.
Daarnaast dient de handel en het houden van dieren zorgvuldig te gebeuren in het kader van dierwelzijn en ziektepreventie. Bij dit laatste gaat het niet alleen om de preventie van dierziekten, maar ook van zoönosen (infectieziekten die van dieren op de mens overgaan).
Tenslotte spelen allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals de toepassing van biotechnologie (gentherapie, klonen) bij gezelschapsdieren. Recent in het nieuws waren bijvoorbeeld de ‘glowfish’ of de hypoallergene kat.

Kennis overheid
Door de overheid is in het verleden weinig aandacht gegeven aan gezelschapsdieren. Hoewel de inzichten op dit punt gelukkig de laatste tijd veranderen, blijkt dat de kennis die nodig is om één en ander correct aan te sturen, bij de overheid (en vaak ook bij de opleidingsinstituten), onvoldoende of versnipperd aanwezig is.
Het PVH kan bij deze zaken een grote rol spelen indien de mogelijkheden daartoe geboden worden. Voorlichting, kennisvermeerdering en –uitwisseling, meedenken en -praten over beleid en certificering zijn allemaal zaken waar het PVH al een rol in speelt die belangrijker kan worden indien de mogelijkheden daartoe worden geboden

Artikel 33 GWWD
Uiteindelijk draait het allemaal om artikel 33 van de Gezondheid en Welzijnswet voor dieren.

Deze wet zegt het volgende;
[b]Artikel 33
1. Het is verboden dieren te houden, tenzij deze behoren tot bij algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten of categorieën van dieren
2. Bij een maatregel als bedoeld in het eerste lid kan worden bepaald dat het houden slechts onder bepaalde voorwaarden is toegestaan


Negatief, positieflijst en verder…….
De Raad Voor Dieraangelegenheden heeft in overleg met de sector gezelschapsdieren waaronder het Platform Verantwoord Huisdierbezit de positie en negatielijsten voor de verschillende diergroepen opgesteld. Deze lijsten wil minister Veerman toepassen.

Het idee leeft bij menigeen dat er niets meer aan de hand is omdat de minster er in eerste aanleg niets mee kan. Niets is echter minder waar. Er zal een ogenblik komen binnen zijn ambtstermijn dat hij van ons een invulling wilt hebben hoe artikel 33 toe te passen. Het is dan ook zaak dat de minimale houdbaarheidseisen van reptielen en amfibieën vastgelegd gaan worden. Het is vrijwel zeker dat als wij als PVH er niets aan doen het uiteindelijk aan de dierenbescherming wordt overgelaten. Zeker is dat deze alles wil gaan verbieden wat de minister dan ook gaat volgen. Resultaat is dat het over is met de reptielenhouderij als particulier.

Ik zal trachten zo nu en dan een update van de ontwikkelingen hier weer te geven. Zeker is dat het houden van reptielen nog steeds op losse schroeven staat.

Reden temeer dus om de Stichting Doelgroep Groene Leguanen als vertegenwoordiger binnen het PVH zijn stem te laten klinken voor de houders van reptielen, en in het bijzonder de groep herbivoren.
Reply
#2
Het gebeurt in toenemende mate dat de overheid het aan de diverse betrokken partijen overlaat zelf tot een stuk regelgeving te komen. Partijen die zich in dit overleg niet mengen, laten hun beurt voorbijgaan en kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan. Daarnaast zal de overheid, als de diverse partijen niet tot overeenstemming komen, zlef met regelgeving komen en is de kans om daar invloed op uit te oefenen minimaal. Ik onderschrijf dan ook volledig de stelling van Evert dat het uitermate belangrijk is dat de Stichting Doelgroep Groene Leguanen binnen het PVH de belangen van de houders van reptielen onder de aandacht brengt en verdedigt. Overigens Evert, ligt er al een concept-voorstel ten aanzien van de minimale eisen waaraan de huisvesting van reptielen moet voldoen? Ik zal dit onderwerp met veel interesse volgen. Succes gewenst.
Groeten, Geert van Gerven
Reply
#3
Ha die Geert, momenteel zijn we bezig met het vastleggen van de minimale houdbaarheidseisen. Als eerste nemen we de dieren onder de loep die veelvuldig door particulieren gehouden worden. Ik hoop dat op een aankomende vergadering een deadline geprikt kan worden qua productie minimale houdbaarheidseisen van de meest gehouden soorten. Dit gaat dan niet alleen om onze hebivoren maar om alle reptielen en amfibieën. Uiteindelijk zal er nog een toetsing moeten plaatsvinden. Als dit gepasseerd is dan komen de r&a aan bod die om wat voor reden dan ook zelden gehouden worden

Zaak is dat we dit redelijk snel op papier gaan krijgen. Minister Veerman was heel duidelijk in zijn beslissing. Die positief/negatieflijst heeft hij naast zich neergelegd als niet werkbaar op het gebied van controle. Maar dit wil niet zeggen dat deze lijst in de prullenbak is verdwenen. In ieder geval heeft hij aangegeven dat de sector moet doen aan zelfregulering. Op een zeker moment zal vanuit het departement dan ook de vraag komen wat onze invulling daarvan is.

Het klopt dan ook precies wat je zegt Geert. Het LNV geeft je een kans die je moet grijpen. Mis je de boot dan volgt de afstraffing (lees afschaffing ) vanzelf.

Nog even een kleine aanvulling.
Er is een poging geweest vanuit de tweede kamer om het houden van alle CITES-dieren te verbieden. Gelukkig is dit uiteindelijk op niets uitgelopen.
Reply
#4
Ik vind het positief dat er vanuit de regering iets gedaan wordt aan het houden van exoten. Waar ik niet blij mee ben is dat de DB zich als raadgevend instituut opwerpt. Zij zijn in mijn ogen meer een protestgroep dan een daadwerkelijk actief meedenkende organisatie.

Ikzelf ben een voorstander van houdbaarheidseisen en registratie van houders. Zij dienen periodiek gecontroleerd te worden.

Ik denk Evert dat jouw wijze woorden beter overkomen dan het geblaat van de DB.

Groeten,

Robert
2 Leguanen; Borus & Lizzy, 1 geelkop amazone papegaai, 2 griekse landschildpadden; 2 katten.
Reply
#5
Hoe kunnen wij er voor zorgen dan dat wij onze draken mogen houden? Ik neem aan dat iedereen het beste met zijn/haar draak voorheeft. En dus ook de leefomgeving zo is aangepast dat de draak zich thuis voelt. Dat de draak de juiste voeding krijgt etc. etc. etc. Wat kunnen wij nog meer doen dan dat. Volgens mij niks toch??? Iedereen heeft het beste met zijn draak voor. Ik zeker!! Neem aan de rest ook!!
Reply
#6
Robert Wrote:Ik denk Evert dat jouw wijze woorden beter overkomen dan het geblaat van de DB.

Groeten,

Robert

Inderdaad, en laat de DB zich maar met dode dieren bezighouden, of dieren met een vacht en een natte neus.

Want je hoort of ziet die media geile klojo's nooit, behalve als er iets groots in de media verschijnt, dan staan ze met hun smoel opeens levensgroot op de beeldbuis.

De DB komt niet op voor de belangen van huisdieren, maar voor hun eigen belangen, en die zijn: "de vereniging in stand houden" niets meer en niets minder.
Zo dat lucht op! :twisted:
Reply
#7
Sabbie, dit verhaal was zuiver ter informatie bedoeld. Maak je in die zin maar niet ongerust, ook niet over het houden van de dieren die je nu bezit. Eigenlijk gaat het meer om dieren die je de toekomst aan wilt schaffen of het kweken met je huidige dieren.

Er is gevraagd aan de sector om zelf een advies te geven over welke reptielen in aanmerking komen om thuis te houden en hoe deze dieren dan verzorgd dienen te worden. Die adviezen worden verzameld bij het Platform Verantwoord Huisdierbezit (PVH). Het platform rapporteert aan de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA), wat op zijn beurt weer met die adviezen naar het ministerie gaat.

Het reptielenwereldje is echter niet erg goed georganiseerd; er zijn allerlei verenigingen/ werkgroepen/ stichtingen die allemaal hun eigen ding doen en nog veel meer mensen houden wel reptielen, maar zijn helemaal niet aangesloten bij zo'n organisatie. Het PVH heeft een werkgroep opgericht en organisaties uitgenodigd om een vertegenwoordiger te sturen. Die vrijwilligers hebben de taak om de houdbaarheidseisen op papier te zetten en overleg te voeren met het platform. Bij de SDGL was die persoon eerst Wim van den Heuvel, later heb ik dat van hem overgenomen. Wim zal wel de eisen voor de Ctenosaura helpen opstellen.

De organisaties die in de werkgroep plaats hebben genomen zijn:

- European Zoo Nutricion Centre (EZNC)
- Dendrobatidae Nederland
- Kameleon Vereniging Nederland
- Koninklijke Nederlandse Maatschappij Voor Diergeneeskunde (KNMVD)
- Lacerta
- Nederlandse Schildpadden Vereniging (NSV)
- Overkoepelend Orgaan Stamboeken (OOS)
- Salamander Vereniging
- Stichting Doelgroep Groene Leguanen (SDGL)
- Xenopus

Door allerlei omstandigheden verliep communicatie niet altijd even vlot. Het is daarom niet geheel duidelijk hoeveel werk de diverse organisaties al hebben verricht. Op dit moment ligt er een format van Henk Zwartepoorte. Dat is zeg maar een overzicht van alle belangrijke punten die over een dier vermeld moeten worden. Men is nu die lijsten aan het invullen en binnenkort steken ze de koppen bij elkaar om te zien hoever men gevorderd is en of er dieren zijn die buiten de boot vallen. Voor de groep herbivore hagedissen voorzien we gelukkig nog geen problemen met de deadline.

Voor reptielenhouders is het belangrijk om de ontwikkelingen in de gaten te houden en op te letten of de dieren die zij thuis verzorgen wel door de werkgroep van minimale houdbaarheidseisen voorzien worden. Anders zou je wel eens in de situatie terecht kunnen komen dat ze domweg verboden worden en er een uitsterfbeleid gevoerd gaat worden (geen nieuwe dieren het land in en niet meer kweken).
Reply
#8
O ik schrok al. Maar je mag dus nog wel dieren (leguanen, slangen etc.) aanschaffen. Maar er bestaat dus een kans dat er mensen bij je langs komen om te kijken hoe je dier erbij zit of hij/zij op de juiste manier verzorgt wordt. Mag je nog wel dieren erbij aanschaffen of mag dat niet? Ik wil er namelijk nog heel graag een vrouwtje bij hebben, vandaar. Ff in normaal Nederlands neergezet hihi. Niet zo ingewikkeld sorry hoor. Niet kwaad bedoelt ofzo. Ben 25 maar als je zo praat/schrijft voel ik me soms 9 :oops:
Reply
#9
Voorlopig verandert er niets. Straks moet je bij aankoop van een dier waarschijnlijk 'bewijzen' dat je weet hoe je daarvoor moet zorgen. We weten nog niet hoe dat precies zal gaan. Er is bijvoorbeeld een idee om een soort certificaat verplicht te stellen, net als een brommercertificaat. Van de informatie die nu op papier gezet wordt kan men straks een examen maken. Als je dat haalt krijg je een diploma en mag je het dier kopen.

Maar goed, niets staat nog vast en het is helemaal niet zeker dat het zo zal gaan. Eerst wordt van elk dier opgeschreven welke verzorging nodig is. Daarna wordt pas besloten hoe de overheid die regels op gaat leggen.

Het is wel zo goed als zeker dat er nog dit jaar iets gaat veranderen voor de professionele wereld. Dierenwinkels kunnen dan ook een certificaat krijgen om te laten zien dat ze reptielen onder de juiste omstandigheden houden. Dit gaat voorlopig nog niet verplicht worden, maar in de toekomst waarschijnlijk wel.

De kans dat je zomaar controleurs aan de deur gaat krijgen lijkt me niet groot. Daar zou je heel veel mensen voor nodig hebben en dat wordt een duur grapje. Dat is ook de reden dat de minister aan de reptielenwereld heeft gevraagd om zelf iets anders te bedenken. En dat zijn ze nu aan het doen. Als men daar niet op tijd klaar mee is, lopen we het risico dat het helemaal verboden gaat worden.
Reply
#10
Op dit ogenblik is er een lijst genaamd de negatief en positieflijst.
De negatieflijst benoemd de soorten die niet houdbaar zijn.
De positieflijst kent een sectie houdbaar en houdbaar onder voorwaarden.

De houdbaar onder voorwaardenlijst zegt het volgende. De dieren die daar onder vallen zijn dieren die onder vast omschreven bij wet bepaalde voorwaarden gehouden mogen worden.

Dit zal verpakt worden in Artikel 33 van de Gezondheids en Welzijnswet voor Dieren.

Artikel 33 van de GWWD vraagt om een lijst met diersoorten die bij algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen om te mogen worden gehouden. Aan het houden van deze diersoorten kunnen voorwaarden worden gesteld. Het artikel richt zich met name op de burger die huisdieren wenst te houden, dus op die mensen die ¨ter eigen nutte¨ dieren (willen) houden.

De insteek is: iets mag niet, tenzij ...
Dieren mogen niet gehouden worden, tenzij ze genoemd worden op de positieflijst.

Dieren kunnen op een negatieflijst staan, alléén omdat voor het houden van die soort specialistische kennis nodig is, maar men is ervan bewust dat er houders zijn, die deze specialistische kennis hebben. Deze houders zouden wél in aanmerking kunnen komen om dieren van de negatieflijst te houden. Daarvoor wordt dan ook een uitzondering bewerkstelligd door middel van een erkenning van deze personen. De erkenning zou tijdelijk kunnen zijn en er zou controle moeten plaatsvinden. Ook een erkenning voor particuliere deelnemers aan fokprogramma’s zou mogelijk moeten zijn.

Ik hou het even maar bij onze dieren. Want alle reptielen en amfibieën benoemen is niet in het belang van de doelgroep.

De volgende doelgroep reptielen vallen onder de positieflijst,
houdbaar onder voorwaarden:

Squamata – Sauria – Iguanidae

Ctenosaura spp.
Cyclura spp’
Iguana spp.

Onder houdbaar:
Squamata – Sauria - Iguanidae

Brachylophus spp.
Dipsosaurus spp.
Sauromalus spp’
Squamata – Sauria - Lacertidae
Uromastyx spp.
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)